Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Sporthal ’t Jebbink te Vorden

1. Verhuurster is Sporthal ’t Jebbink B.V. te Vorden Verhuurster kan een beheerder tegen betaling aanwijzen die namens haar optreedt.

2. De verhuur vindt plaats tegen de door verhuurder vastgestelde tarieven. Verhuurder behoudt zich het recht voor de door hem gehanteerde tarieven eenmaal per jaar aan te passen.

3. De te verhuren ruimte wordt door middel van een schriftelijke bevestiging (huurovereenkomst) gereserveerd. Welke u per mail of per post toegezonden wordt.

4. Een reservering wordt als definitief beschouwd zodra de huurovereenkomst, voor akkoord getekend door de huurder, door verhuurster is terugontvangen. Dit dient plaats te vinden uiterlijk veertien dagen na dagtekening van de huurovereenkomst. In de huurovereenkomst wordt de reservering naar halruimte (hele-halve-1/3 hal vermeld. Deze toewijzing geschiedt onder voorbehoud.

5. De verhuur van de zaal zal gebeuren op basis van een heel klok uur, en dienen vooruit te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Annulering of wijziging van de huurovereenkomst zowel wat het gehuurde als de datum (data) betreft, kan extra kosten zoals administratiekosten met zich meebrengen, die aan de huurder in rekening worden gebracht.

7. Bij annulering van de huurovereenkomst blijft huurder de huursom verschuldigd.
– Annulering binnen 28 dagen voor gehuurde datum 25% van de huursom,
– Annulering binnen 21 dagen voor gehuurde datum 50% van de huursom,
– Annulering binnen 14 dagen voor gehuurde datum 75% van de huursom,
– Annulering binnen 7 dagen voor gehuurde datum 100% van de huursom.

8. Verhuurder behoudt zich het recht voor om tijdelijk, maximaal twee maal per jaar, de huurovereenkomst te onderbreken in geval een, naar de mening van verhuurster activiteit in de accommodatie kan worden aangetrokken. Huurder wordt hiervan tenminste dertig dagen van te voren schriftelijk op de hoogte gesteld. Hem zal, in overleg, zo mogelijk vervangende huurtijd worden aangeboden.

9. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde zonder toestemming van verhuurster geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of in gebruik te geven. Het gehuurde mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is.

10. Aanwijzingen van verhuurster dienen ten allen tijden door gebruiker(s) te worden opgevolgd. Verhuurster heeft de bevoegdheid, ten alle tijden van het gebruik, om bepaalde personen of groepen te verwijderen of de toegang tot het complex te ontzeggen.

11. Van alle door of tijdens het gebruik ontstane schade aan het gebouw, de toestellen en / of de overige inventaris moet huurder de verhuurster terstond in kennis stellen. De schade zal door verhuurster worden opgenomen. De schade wordt voor rekening van de huurder hersteld Indien niet bekend is door welke huurder de schade is toegebracht wordt deze, behoudens tegenbewijs, geacht te zijn veroorzaakt door de laatste huurder voor het constateren van de schade.

12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is in de huur niet begrepen: vergaderruimte / eventueel aan te brengen voorzieningen of beschermingen / bergingen. In overleg met verhuurster kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige gymnastiek, sport- en spel materialen. In het algemeen mogen geen andere ruimten worden betreden dan welke door de verhuurster zijn aangewezen.

13. Het opbouwen, respectievelijk het afbreken van sportmaterialen dient te geschieden door de huurder met inachtneming van de aanwijzingen van de verhuurster. De huurder dient voor het gebruik het materiaal op zijn deugdelijkheid te testen Geconstateerde gebreken of storingen dienen terstond aan verhuurster te worden gemeld. Huurder is verplicht de sportmaterialen / toestellen na gebruik op correcte wijze op de daartoe aangegeven plaatsen in de toestellenberging terug te plaatsen. Het speelklaar maken en opbergen dient te geschieden binnen de huurtijd.

14. Bediening van de verlichting, verwarming en ventilatie, mag uitsluitend worden verricht door verhuurster. Tenzij anders overeengekomen.

15. Het gehuurde mag niet gebruikt worden als stallingsbeleid voor fietsen, bromfietsen motoren en dergelijke.

16. Het is verboden in het complex te roken met uitzondering van de daartoe aangewezen ruimte.

17. Zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurster is het publiek niet toegestaan de sportvloer te betreden. De sportvloer mag alleen met schone gymnastiekschoenen of sportschoenen, voorzien van een niet afgevende zool, worden betreden. Bij gebruik van de sporthalruimte, anders dan voor sportdoeleinden, is men verplicht de vloer te laten afdekken door of in samenwerking met verhuurster. Extra kosten die hier uit voort komen zijn voor rekening van huurder.

18. Zonder toestemming is het niet toegestaan;
a. iets aan het gehuurde (incl. het materiaal, meubilair) te wijzigen;
b. in het gehuurde, toestellen, werktuigen, spelmateriaal, meubilair en dergelijke te plaatsen, die niet tot het gehuurde behoren;
c. over te gaan tot het plaatsen van reclameborden / -doeken of op andere wijze reclame te maken;
d. artikelen waaronder consumpties te verkopen of te verstrekken
e. etenswaren of dranken, anders dan uit de bij de sport gebruikelijke waterflesjes, op de sportvloer te nuttigen;
f. mededelingen of wedstrijdindelingen en dergelijke aan te brengen.

19. Verhuurster geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan als gevolg van gebruik maken van de huurovereenkomst. Huurder doet afstand van alle aanspraken die hij tegenover verhuurster zou kunnen doen gelden wegens schade verband houdende met het al dan niet aangaan van de huurovereenkomst en het al dan niet gebruik maken van de accommodatie door welke oorzaak ook ontstaan.

20. Huurder dient één persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het gehuurde. Deze dient gedurende de gehele huurtijd in het gehuurde aanwezig te zijn na zich tevoren gemeld te hebben bij verhuurster. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de gebruikers op de hoogte zijn van de huurvoorwaarden. Bij gebruik door grotere aantallen sporters (bij toernooien en dergelijke) dienen meerdere personen toezicht te houden, zowel in de hal als overige ruimten, men dient zelf voor EHBO of beveiliging te zorgen.

21. Alle door de politie, brandweer of overheid te geven aanwijzingen moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

22. Eventuele Buma- of andere rechten en Brandwachtvergoedingen worden aan de huurder in rekening gebracht.

23. Door verhuurster wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor goederen, kleding, geld, spelmaterialen en dergelijke in eigendom of in het bezit van huurder / gebruikers. De in het ingehuurde opgeslagen materialen dienen door huurder zelf te worden verzekerd en evt. in afgesloten kasten boxen etc. opgeborgen te worden.

24. Het gehuurde mag niet worden verontreinigd en dient na gebruik in goede orde te worden achter gelaten. Kleedkamers moeten uiterlijk 15 minuten na de huurtijd te zijn ontruimd. De kleedkamers dienen droog en ontdaan van afval van de vloeren te worden achtergelaten.

25. Indien er sprake is van extra vervuiling van het gehuurde, kunnen schoonmaakkosten aan de huurder worden doorberekend.

26. Verhuurster kan op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van één of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden.

27. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien of over de uitleg geschillen ontstaan, beslist verhuurster.

28. Bij overtreding of niet nakoming van de krachtens deze voorwaarden op de huurder rustende verplichtingen, kan de verhuur terstond door verhuurster worden beëindigd, zonder dat tot terugbetaling van de in totaal verschuldigde huurprijs zal worden overgegaan.

Vorden, ………………………….Datum

Pin It on Pinterest

Share This